A fi de donar acompliment al que preveu la normativa de Protecció de dades, el voluntari es compromet a la més estricta confidencialitat de les dades personals a les que té accés como a voluntari, i a no utilizar-les per una finalitat diferent de per la que es van obtenir. A tal fi, cal ens enviin signat el següent document:

 

Compromís de confidencialitat de Voluntaris amb accés a dades personals